Проекти

През учебната 2023/2024 година ДГ “Славейче“ участва в проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи „ ,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование в интелигентен растеж „ 2014-2020,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове .

Дейностите , в които участвахме са:
Дейност 1. Допълнително обучение по български език и литература за деца от уязвими групи
Дейност 3. Интензивна работа с родители